Skepp med stor våg över fören

 

 

Integritetspolicy


På Orust Fartygsservice AB värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna integritetspolicy förklarar hur

vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Med hjälp av innehållsförteckningen nedan kan du lätt navigera till de avsnitt som är av särskilt

intresse för dig.

 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som

är i livet. T.ex. kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om

inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är

personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med

personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel

på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning,

överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Orust Fartygsservice AB, org. nr 556078-1410 med adress Industrivägen 13, 47331, Henån, är personuppgiftsansvarig

för företagets behandling av personuppgifter.

 

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

1) Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.

2) Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

3) Uppgifter från sociala medier i marknadsföringssyfte.

 

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi

dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde

är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi

har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

1) Bokföring

2) Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).

3) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är

förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra

åtaganden enligt köpeavtalet). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden

för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och

sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka

de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav

samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Vi delar även dina personuppgifter med vissa

företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig

innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas.

Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

1) Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det

enligt lag eller vid misstanke om brott.

2) Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).

3) Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller

det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system

finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att

överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett

personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar

information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som

är relevant för ändamålet (t.ex. loggfiler).

Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och

organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall

personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från

EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av

s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet,

standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield. Om du vill få en

kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är

du välkommen att kontakta oss.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina

personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig

kan du begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av ett registerutdrag med

angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder,

information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande).

Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för

att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom

ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga

personuppgifter.

Rätt till radering. Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.

Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för

invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.

Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.

Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

 

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från

att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och

skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.

Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller

försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer

vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som

hindrar den begärda raderingen. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om

du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling

under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre

behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att

kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av

uppgift. Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för

ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida

våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen,

behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda

någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring

och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Intresseavvägning: I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du

möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter

en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen

som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna

för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål): Du har

möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen

omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål.

Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via post, e-post och sms).

Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer

om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring (t.ex. produkt-rekommendationer eller andra funktioner).

Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter

för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Tänk på att du alltid har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för utskick och personliga

erbjudanden. T.ex. kan du välja att endast få erbjudanden från oss via e-post.

Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt

samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig

och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).

En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet,

nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid

användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är

tillräckligt, istället använda ditt födelsenummer.

Vad är cookies och hur använder vi det?

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och

sparas på din webbläsare eller enhet. Hos oss använder vi följande cookies:

1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).

2) Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).

3) Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).

4) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första

hand för analyser, t.ex. Google Analytics.).

5) Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som

liknar cookies).

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver

cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för

övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara

funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter.

 

Kan du själv styra användningen av cookies?

Ja! Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och

omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer

om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av

alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din

webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar

cookies. Du kan läsa mer om cookies på post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi

har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig

behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver

behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att

ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Eftersom vi tar dataskydd på stort allvar har vi särskilda medarbetare på företaget som hanterar

just dessa ärenden. Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn

finns alltid här på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av

personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är

avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information

på vår hemsida och via e-post (ifall du har angivet e-post) i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör

information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.